skip to Main Content

Huishoudelijk reglement   

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur op 16-10-2020, tijdens een bestuursvergadering. Hiermee vervallen alle eerdere reglementen.

Algemene bepalingen

Art. 1.1 Dit huishoudelijk reglement is van toepassing op de Ondernemers Club Westfriesland, haar bestuur en de bij deze vereniging aangesloten personen en bedrijven. Daarnaast zijn deze bepalingen van toepassing op een ieder die gebruik maakt van de faciliteiten die de vereniging biedt.

Art. 1.2 De Ondernemers Club Westfriesland zal in dit huishoudelijke reglement worden aangeduid met ‘OCW’. Het bestuur van OCW wordt aangeduid als ‘het bestuur’.

Art. 1.3 De bij OCW aangesloten personen en bedrijven worden in dit huishoudelijk reglement aangeduid met ‘leden’.

Art. 1.4 Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur op basis van artikel 23 van de statuten van OCW welke d.d. 17-03-1995 bij notariële akte zijn vastgesteld, of de in aanvulling hierop of ter vervanging hiervan vastgestelde statuten van OCW, verder te noemen ‘de statuten’.

Doel

Art. 2.1 Het doel van OCW is: Het stimuleren en ondersteunen van het ondernemerschap in de ruimste zin des woords, vooral ten aanzien van startende, doorstartende en gevestigde ondernemers en tevens een zo breed mogelijke afspiegeling te zijn, in aantal en in diversiteit, van Westfriese ondernemers.

 Leden

Art. 3.1 OCW kent leden en sponsoren. Slechts zij die zijn aangesloten bij OCW kunnen deelnemen aan de door haar georganiseerde activiteiten.

Art. 3.2 Leden mogen per activiteit één introducé meenemen mits vooraf aangemeld, met een maximum van twee activiteiten per introducé. De eerste activiteit is gratis, voor de 2e activiteit zal € 20,= in rekening worden gebracht. Het bestuur kan voorafgaand aan een activiteit aangeven dat introducés niet welkom zijn.

Art. 3.3 Met sponsoren wordt een sponsorovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst zal het aantal toegestane introducees worden opgenomen.

Art. 3.4 Een belangstellende die niet door een lid is geïntroduceerd, kan eveneens maximaal aan twee activiteiten deelnemen. Ook voor belangstellende zal de eerste activiteit gratis zijn, voor de 2e activiteit zal € 20,= in rekening worden gebracht. De belangstellende dient zich vooraf aan te melden. Het bestuur kan voorafgaand aan een activiteit aangeven, dat belangstellenden en/of introducés niet welkom zijn.

Activiteiten

Art. 4.1 Het bestuur stelt aan de start van een kalenderjaar een programma op. Hierbij wordt tevens vastgesteld welk bestuurslid verantwoordelijk is voor welke activiteit.

Art. 4.2 Leden van OCW die een inhoudelijke bijdrage leveren aan een activiteit krijgen hier geen vergoeding voor, anders dan een presentje.
Anders dan niet-leden hoeven zij hiervoor geen vergoeding te betalen.

Art. 4.3 Niet-leden die een podium krijgen in de vorm van een inhoudelijke bijdrage tijdens een bijeenkomst betalen een vergoeding van € 250,= of worden lid van OCW.

Art. 4.4 Leden en niet-leden die zich hebben aangemeld voor een activiteit en zich niet voor aanvang van de activiteit hebben afgemeld (no show) dienen een vergoeding te betalen van € 20,= per event. Afmelden dient minimaal 48 uur van tevoren te gebeuren, indien korter van tevoren wordt afgemeld zien we dit als no show.

Financiële verplichtingen

Art. 5.1 Zij die lid zijn bij OCW dienen hiertoe een jaarlijkse bijdrage te voldoen. De te betalen bijdrage wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en wordt jaarlijks aan de leden gefactureerd. Betaling hiervan dient te geschieden binnen dertig dagen na de op de factuur vermelde factuurdatum.

Art. 5.2 OCW kan voor de door haar te organiseren activiteiten een al dan niet kostendekkende bijdrage in rekening brengen. Dit dient vooraf door het bestuur te worden gecommuniceerd en zal aan de deelnemers worden gefactureerd.

Art. 5.3 Wanneer een factuur niet binnen de eerste termijn van dertig dagen is voldaan is het lid in verzuim. Het lid is vanaf dan de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande totaalbedrag. Leden die niet tijdig betalen ontvangen na dertig dagen een eerste herinnering. Is er na veertien dagen nog niet betaald dan gaat het bestuur de vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. De hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van het desbetreffende lid.

Art. 5.4 Wanneer een lid in verzuim is met de betaling van enige factuur kan het bestuur dit lid weigeren bij de door OCW georganiseerde activiteiten.

Art. 5.5 Wanneer een lid niet of niet tijdig voldoet aan de op hem rustende financiële verplichtingen voortvloeiende uit het lidmaatschap bij OCW dan kan het bestuur, eenzijdig, besluiten om het lidmaatschap te beëindigen.

Art. 5.6 Een eventuele nieuwe aanmelding van het voormalige lid zal pas één jaar na een eerdere beëindiging van de aansluiting bij OCW in behandeling worden genomen. De aanvraag kan in dat geval slechts middels eenstemmig bestuursbesluit worden geaccepteerd.

Art. 5.7 De bijdrage van OCW loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij toetreding tot OCW gedurende het lopende boekjaar, zal de bijdrage ingaan op de eerste van de volgende maand.

Art. 5.8 Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van adreswijzigingen.

Art. 5.9 Het staat een lid vrij om het lidmaatschap bij OCW te allen tijde te beëindigen. Dit dient echter wel vóór 1 januari van het aankomende contributiejaar te geschieden. Beëindiging van het lidmaatschap kan zowel schriftelijk dan wel per e-mail. In geen geval zal OCW gehouden zijn tot het restitueren van enig bedrag aan (voormalige) leden.

Slotbepalingen

Art. 6.1 De bepalingen in dit reglement vinden hun oorsprong in de statuten. Daar waar deze (ogenschijnlijk) in strijd zijn met de laatstgenoemde, dient de desbetreffende bepaling herzien te worden en zijn de statuten leidend.

Art. 6.2 In die gevallen, waarin de reglementen, noch de statuten, noch de wet voorziet, beslist het bestuur bij meerderheid van stemmen.

Art. 6.3 Alle bestuursleden zijn gehouden de statuten en het reglement te kennen, na te leven en op naleving toe te zien.

Back To Top